Terms and Conditions

Điều khoản dịch vụ chương trình tiếp thị liên kết của website Góc Nhìn Công Nghệ

Thỏa thuận

Bằng cách đăng ký trở thành Chi nhánh của Chương trình Liên kết Góc Nhìn Công Nghệ (“Chương trình”), bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau (“Điều khoản Dịch vụ”).

Góc Nhìn Công Nghệ có quyền cập nhật và thay đổi Điều khoản dịch vụ theo thời gian mà không cần thông báo trước. Bất kỳ tính năng mới nào giúp bổ sung hoặc nâng cao Chương trình hiện tại, bao gồm cả việc phát hành các công cụ và tài nguyên mới, đều phải tuân theo Điều khoản dịch vụ. Việc tiếp tục sử dụng Chương trình sau bất kỳ thay đổi nào như vậy sẽ cấu thành sự đồng ý của bạn đối với những thay đổi đó.

Việc vi phạm bất kỳ điều khoản nào dưới đây sẽ dẫn đến việc chấm dứt Tài khoản của bạn và bị tịch thu mọi khoản thanh toán hoa hồng liên kết còn tồn đọng kiếm được trong quá trình vi phạm. Bạn đồng ý tự chịu rủi ro khi sử dụng Chương trình liên kết.

Điều khoản tài khoản

Bạn phải từ 18 tuổi trở lên để tham gia Chương trình này.
Bạn phải sống ở Việt Nam để trở thành Chi nhánh.
Bạn phải là một con người. Các tài khoản được đăng ký bởi “bot” hoặc các phương pháp tự động khác đều không được phép.
Bạn phải cung cấp tên đầy đủ hợp pháp của mình, địa chỉ email hợp lệ và bất kỳ thông tin nào khác được yêu cầu để hoàn tất quá trình đăng ký.
Thông tin đăng nhập của bạn chỉ có thể được sử dụng bởi một người – một thông tin đăng nhập được chia sẻ bởi nhiều người là không được phép.
Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản và mật khẩu của mình. Góc Nhìn Công Nghệ không thể và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do bạn không tuân thủ nghĩa vụ bảo mật này.
Bạn chịu trách nhiệm về tất cả Nội dung được đăng và hoạt động diễn ra trong tài khoản của mình.
Một cá nhân hoặc pháp nhân không được duy trì nhiều hơn một tài khoản.
Bạn không được sử dụng Chương trình liên kết cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào. Khi sử dụng Dịch vụ, bạn không được vi phạm bất kỳ luật nào trong phạm vi quyền hạn của mình (bao gồm nhưng không giới hạn ở luật bản quyền).
Bạn không được sử dụng Chương trình liên kết để kiếm tiền trên tài khoản sản phẩm Góc Nhìn Công Nghệ của riêng mình.

Các liên kết/đồ họa trên trang web của bạn, trong email của bạn hoặc các thông tin liên lạc khác

Sau khi đăng ký Chương trình liên kết, bạn sẽ được cấp một Mã liên kết duy nhất. Bạn được phép đặt liên kết, biểu ngữ hoặc đồ họa khác mà chúng tôi cung cấp cùng với Mã liên kết trên trang web của bạn, trong email hoặc trong các thông tin liên lạc khác. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các hướng dẫn, kiểu liên kết và tác phẩm nghệ thuật đồ họa để sử dụng khi liên kết tới Góc Nhìn Công Nghệ. Chúng tôi có thể thay đổi thiết kế của tác phẩm nghệ thuật bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước, nhưng chúng tôi sẽ không thay đổi kích thước của hình ảnh mà không có thông báo chính xác.

Để cho phép theo dõi, báo cáo và tích lũy phí giới thiệu một cách chính xác, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các định dạng liên kết đặc biệt để sử dụng trong tất cả các liên kết giữa trang web của bạn và Góc Nhìn Công Nghệ. Bạn phải đảm bảo rằng mỗi liên kết giữa trang web của bạn và Góc Nhìn Công Nghệ đều sử dụng đúng các định dạng liên kết đặc biệt như vậy. Các liên kết tới Góc Nhìn Công Nghệ được đặt trên trang web của bạn theo Thỏa thuận này và sử dụng hợp lý các định dạng liên kết đặc biệt như vậy được gọi là “Liên kết Đặc biệt”. Bạn sẽ chỉ kiếm được phí giới thiệu khi bán sản phẩm Góc Nhìn Công Nghệ diễn ra trực tiếp thông qua các Liên kết Đặc biệt; chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn về bất kỳ sự thất bại nào của bạn hoặc người nào đó mà bạn giới thiệu sử dụng Liên kết đặc biệt hoặc nhập sai Mã liên kết của bạn, bao gồm cả trường hợp việc thất bại đó có thể dẫn đến việc giảm số tiền lẽ ra sẽ được trả cho bạn theo Hiệp định này.

Các liên kết liên kết phải trỏ đến trang sản phẩm đang được quảng cáo.

Phí giới thiệu/ hoa hồng và thanh toán

Để việc bán Sản phẩm đủ điều kiện nhận phí giới thiệu, khách hàng phải nhấp qua Liên kết đặc biệt từ trang web, email hoặc các phương thức liên lạc khác của bạn tới https://quyluan.com và hoàn tất đơn đặt hàng cho sản phẩm trong phiên đó.

Chúng tôi sẽ chỉ trả hoa hồng cho các liên kết được hệ thống của chúng tôi theo dõi và báo cáo tự động. Chúng tôi sẽ không trả hoa hồng nếu ai đó nói rằng họ đã mua hoặc ai đó nói rằng họ đã nhập mã giới thiệu nếu mã đó không được hệ thống của chúng tôi theo dõi. Chúng tôi chỉ có thể trả tiền hoa hồng cho hoạt động kinh doanh được tạo ra thông qua các liên kết đặc biệt được định dạng chính xác được hệ thống của chúng tôi theo dõi tự động.

Chúng tôi có quyền loại bỏ các khoản hoa hồng kiếm được thông qua các phương pháp tiếp thị hoặc bán hàng gian lận, bất hợp pháp hoặc quá đáng ngờ.

Thanh toán chỉ bắt đầu khi bạn kiếm được hơn 100 ngàn thu nhập liên kết. Nếu tài khoản liên kết của bạn không bao giờ vượt qua ngưỡng 100 ngàn, hoa hồng của bạn sẽ không được nhận hoặc thanh toán. Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm thanh toán cho các tài khoản đã vượt qua ngưỡng 100 ngàn.

Tự nhận mình là Affiliate của Góc Nhìn Công Nghệ

Bạn không được đưa ra bất kỳ thông cáo báo chí nào liên quan đến Thỏa thuận này hoặc việc bạn tham gia Chương trình; hành động đó có thể dẫn đến việc bạn bị chấm dứt khỏi Chương trình. Ngoài ra, bạn không được xuyên tạc hoặc thêu dệt mối quan hệ giữa chúng tôi và bạn dưới bất kỳ hình thức nào, nói rằng bạn phát triển sản phẩm của chúng tôi, nói rằng bạn là một phần của Góc Nhìn Công Nghệ hoặc bày tỏ hoặc ngụ ý bất kỳ mối quan hệ hoặc liên kết nào giữa chúng tôi và bạn hoặc bất kỳ người nào khác. hoặc tổ chức trừ khi được Thỏa thuận này cho phép rõ ràng (bao gồm bằng cách thể hiện hoặc ngụ ý rằng chúng tôi hỗ trợ, tài trợ, xác nhận hoặc đóng góp tiền cho bất kỳ tổ chức từ thiện nào hoặc vì mục đích nào khác).

Bạn không được mua sản phẩm thông qua các liên kết liên kết để sử dụng cho riêng mình. Việc mua hàng như vậy có thể dẫn đến (theo quyết định riêng của chúng tôi) việc giữ lại phí giới thiệu và/hoặc chấm dứt Thỏa thuận này.

Lịch trình thanh toán

Miễn là thu nhập liên kết hiện tại của bạn trên 100 ngàn, bạn sẽ được thanh toán mỗi tháng. Nếu bạn chưa kiếm được 100 ngàn kể từ lần thanh toán cuối cùng của mình, chúng tôi sẽ thanh toán cho bạn vào tháng tiếp theo sau khi bạn vượt qua ngưỡng.

Định nghĩa khách hàng

Khách hàng mua sản phẩm thông qua Chương trình này sẽ được coi là khách hàng của chúng tôi. Theo đó, tất cả các quy tắc, chính sách và quy trình hoạt động của chúng tôi liên quan đến đơn đặt hàng của khách hàng, dịch vụ khách hàng và bán sản phẩm sẽ được áp dụng cho những khách hàng đó. Chúng tôi có thể thay đổi chính sách và quy trình hoạt động của mình bất kỳ lúc nào. Ví dụ: chúng tôi sẽ xác định mức giá phải trả cho các sản phẩm được bán trong Chương trình này theo chính sách giá của riêng chúng tôi. Giá sản phẩm và tình trạng sẵn có có thể thay đổi theo từng thời điểm. Vì việc thay đổi giá có thể ảnh hưởng đến Sản phẩm mà bạn đã đăng trên trang web của mình nên bạn không nên hiển thị giá sản phẩm trên trang web của mình. Chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để trình bày thông tin chính xác nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính sẵn có hoặc giá của bất kỳ sản phẩm cụ thể nào.

Trách nhiệm của bạn

Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc phát triển, vận hành và bảo trì trang web của mình cũng như về tất cả các tài liệu xuất hiện trên trang web của bạn. Ví dụ: bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về:

– Hoạt động kỹ thuật của cơ sở của bạn và tất cả các thiết bị liên quan
– Đảm bảo việc hiển thị các Liên kết Đặc biệt trên trang web của bạn không vi phạm bất kỳ thỏa thuận nào giữa bạn và bất kỳ bên thứ ba nào (bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ hạn chế hoặc yêu cầu nào do bên thứ ba lưu trữ trang web của bạn đặt ra cho bạn)
– Tính chính xác, trung thực và phù hợp của các tài liệu được đăng trên trang web của bạn (bao gồm, trong số những nội dung khác, tất cả các tài liệu liên quan đến Sản phẩm và bất kỳ thông tin nào bạn đưa vào hoặc liên kết với các Liên kết Đặc biệt)
– Đảm bảo rằng các tài liệu được đăng trên trang web của bạn không vi phạm hoặc xâm phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào (ví dụ: bao gồm bản quyền, nhãn hiệu, quyền riêng tư hoặc các quyền cá nhân hoặc quyền sở hữu khác)
– Đảm bảo rằng các tài liệu được đăng trên trang web của bạn không mang tính bôi nhọ hoặc bất hợp pháp
– Đảm bảo rằng trang web của bạn tiết lộ chính xác và đầy đủ, thông qua chính sách quyền riêng tư hoặc bằng cách khác, cách bạn thu thập, sử dụng, lưu trữ và tiết lộ dữ liệu được thu thập từ khách truy cập, bao gồm, nếu có, rằng các bên thứ ba (bao gồm cả nhà quảng cáo) có thể phân phát nội dung và/ hoặc quảng cáo và thu thập thông tin trực tiếp từ khách truy cập và có thể đặt hoặc nhận dạng cookie trên trình duyệt của khách truy cập.

Tuân thủ pháp luật

Như một điều kiện để bạn tham gia Chương trình, bạn đồng ý rằng khi bạn là người tham gia Chương trình, bạn sẽ tuân thủ tất cả các luật, pháp lệnh, quy tắc, quy định, lệnh, giấy phép, giấy phép, phán quyết, quyết định hoặc các yêu cầu khác của bất kỳ cơ quan chính phủ nào có quyền tài phán đối với bạn, cho dù các luật đó, v.v. hiện đang có hiệu lực hay sau này có hiệu lực trong thời gian bạn là người tham gia Chương trình. Không giới hạn nghĩa vụ nêu trên, bạn đồng ý rằng với điều kiện tham gia Chương trình, bạn sẽ tuân thủ tất cả các luật hiện hành (liên bang, tiểu bang hoặc nơi khác) chi phối email tiếp thị, bao gồm nhưng không giới hạn, Đạo luật CAN-SPAM năm 2003 và tất cả các luật hiện hành. luật chống thư rác khác.

Điều khoản của Thỏa thuận và Chương trình

Thời hạn của Thỏa thuận này sẽ bắt đầu khi chúng tôi chấp nhận đơn đăng ký Chương trình của bạn và sẽ kết thúc khi một trong hai bên chấm dứt. Bạn hoặc chúng tôi có thể chấm dứt Thỏa thuận này bất cứ lúc nào, có hoặc không có lý do, bằng cách gửi cho bên kia thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt. Sau khi chấm dứt Thỏa thuận này vì bất kỳ lý do gì, bạn sẽ ngay lập tức ngừng sử dụng và xóa khỏi trang web của mình tất cả các liên kết đến https://quyluan.com và tất cả các nhãn hiệu, hình thức thương mại và logo của chúng tôi cũng như tất cả các tài liệu khác được cung cấp bởi hoặc thay mặt chúng tôi cho bạn theo đây hoặc liên quan đến Chương trình. Góc Nhìn Công Nghệ có quyền kết thúc Chương trình bất cứ lúc nào. Sau khi chấm dứt chương trình, Góc Nhìn Công Nghệ sẽ thanh toán mọi khoản thu nhập chưa thanh toán tích lũy trên 100 ngàn.

Chấm dứt

Góc Nhìn Công Nghệ, theo quyết định riêng của mình, có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và từ chối bất kỳ và tất cả việc sử dụng Chương trình hiện tại hoặc trong tương lai hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác của Góc Nhìn Công Nghệ, vì bất kỳ lý do gì vào bất kỳ lúc nào. Việc chấm dứt Dịch vụ như vậy sẽ dẫn đến việc vô hiệu hóa hoặc xóa Tài khoản của bạn hoặc quyền truy cập vào Tài khoản của bạn, đồng thời bị tịch thu và từ bỏ tất cả các khoản hoa hồng tiềm năng hoặc phải trả trong Tài khoản của bạn nếu chúng kiếm được thông qua gian lận, bất hợp pháp hoặc phương pháp tiếp thị hoặc bán hàng quá tích cực, đáng ngờ. Góc Nhìn Công Nghệ có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho bất kỳ ai vì bất kỳ lý do gì vào bất kỳ lúc nào.

Mối quan hệ của các bên

Bạn và chúng tôi là những đơn vị độc lập và không có điều gì trong Thỏa thuận này sẽ tạo ra bất kỳ mối quan hệ đối tác, liên doanh, đại lý, nhượng quyền thương mại, đại diện bán hàng hoặc mối quan hệ việc làm nào giữa các bên. Bạn sẽ không có quyền thực hiện hoặc chấp nhận bất kỳ đề nghị hoặc đại diện nào thay mặt chúng tôi. Bạn sẽ không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào, dù trên trang web của bạn hay cách khác, có thể mâu thuẫn một cách hợp lý với bất kỳ điều gì trong Phần này.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về những thiệt hại gián tiếp, đặc biệt hoặc do hậu quả (hoặc bất kỳ tổn thất nào về doanh thu, lợi nhuận hoặc dữ liệu) phát sinh liên quan đến Thỏa thuận này hoặc Chương trình, ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó. Hơn nữa, trách nhiệm pháp lý tổng hợp của chúng tôi phát sinh liên quan đến Thỏa thuận này và Chương trình sẽ không vượt quá tổng phí giới thiệu đã thanh toán hoặc phải trả cho bạn theo Thỏa thuận này.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Chúng tôi không đưa ra bảo đảm hay tuyên bố rõ ràng hay ngụ ý nào đối với Chương trình hoặc bất kỳ sản phẩm nào được bán thông qua Chương trình (bao gồm nhưng không giới hạn ở bảo đảm về tính phù hợp, khả năng bán được, không vi phạm hoặc bất kỳ bảo đảm ngụ ý nào phát sinh từ quá trình thực hiện, giao dịch hoặc sử dụng thương mại). Ngoài ra, chúng tôi không tuyên bố rằng hoạt động của Góc Nhìn Công Nghệ sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về hậu quả của bất kỳ sự gián đoạn hoặc sai sót nào.

Điều tra độc lập

BẠN THỪA NHẬN RẰNG BẠN ĐÃ ĐỌC THỎA THUẬN NÀY VÀ ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA NÓ. BẠN HIỂU RẰNG CHÚNG TÔI CÓ THỂ BẤT CỨ LÚC NÀO (TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP) YÊU CẦU GIỚI THIỆU KHÁCH HÀNG VỀ CÁC ĐIỀU KHOẢN CÓ THỂ KHÁC NHAU VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN CÓ TRONG THỎA THUẬN NÀY HOẶC VẬN HÀNH CÁC TRANG WEB TƯƠNG TỰ HOẶC CẠNH TRANH VỚI TRANG WEB CỦA BẠN. BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ ĐỘC LẬP SỰ MONG MUỐN CỦA VIỆC THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH VÀ KHÔNG DỰA VÀO BẤT KỲ ĐẠI DIỆN, ĐẢM BẢO HOẶC TUYÊN BỐ NÀO KHÁC NGOÀI NHƯ ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG THỎA THUẬN NÀY.

Trọng tài

Mọi tranh chấp liên quan đến Thỏa thuận này theo bất kỳ cách nào (bao gồm mọi vi phạm thực tế hoặc bị cáo buộc vi phạm Thỏa thuận này), mọi giao dịch hoặc hoạt động theo Thỏa thuận này hoặc mối quan hệ của bạn với chúng tôi hoặc bất kỳ chi nhánh nào của chúng tôi sẽ được đưa ra phân xử bí mật, ngoại trừ trường hợp bạn đã vi phạm hoặc đe dọa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi dưới bất kỳ hình thức nào, chúng tôi có thể tìm kiếm biện pháp khẩn cấp theo lệnh hoặc biện pháp thích hợp khác tại bất kỳ tòa án tiểu bang hoặc liên bang nào (và bạn đồng ý với thẩm quyền và địa điểm không độc quyền tại các tòa án đó) hoặc bất kỳ tòa án nào khác có thẩm quyền xét xử . Việc phân xử theo thỏa thuận này sẽ được tiến hành theo các quy tắc hiện hành của Nhà Nước Việt Nam. Phán quyết của trọng tài sẽ có giá trị ràng buộc và có thể được đưa ra dưới dạng phán quyết tại bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào. Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, không có trọng tài nào theo Thỏa thuận này sẽ được tham gia vào một trọng tài liên quan đến bất kỳ bên nào khác tuân theo Thỏa thuận này, cho dù thông qua thủ tục tố tụng trọng tài tập thể hay hình thức khác.

Điều khoản khác

Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Nhà Nước Việt Nam mà không cần tham khảo các quy tắc điều chỉnh việc lựa chọn luật. Bạn không được chuyển nhượng Thỏa thuận này theo quy định của pháp luật hoặc bằng cách khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Theo hạn chế đó, Thỏa thuận này sẽ có tính ràng buộc, mang lại lợi ích và có hiệu lực thi hành đối với các bên cũng như những người kế nhiệm và người được chuyển nhượng tương ứng của họ. Việc chúng tôi không thực thi nghiêm ngặt việc thực hiện bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền của chúng tôi trong việc thực thi điều khoản đó hoặc bất kỳ điều khoản nào khác của Thỏa thuận này sau đó.

Việc Góc Nhìn Công Nghệ không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào của Điều khoản Dịch vụ sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó. Điều khoản Dịch vụ cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Góc Nhìn Công Nghệ và chi phối việc bạn sử dụng Dịch vụ, thay thế mọi thỏa thuận trước đó giữa bạn và Góc Nhìn Công Nghệ (bao gồm nhưng không giới hạn ở mọi phiên bản trước đó của Điều khoản Dịch vụ ).

Shopping Cart
Gọi Ngay
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon